Dag Ellard

Nominerad till suppleant

Är till yrket sjukgymnast. Som pensionerad är jag fortfarande fullt verksam yrkesmässigt (med stor framgång faktiskt f.n.). Har även en kompletterande utbildning till certifierad rosenterapeut. Har genom åren i yrket fått god insyn i sjukvårdens förtjänster och (stora) brister. I Enhet har jag varit med från början.


Enhets logga är suveränt bra, tillika väldigt tilltalande estetiskt! Koncentrerat visar den på ett förträffligt sätt, vad Enhet står för. Den fångar in tre huvudområden: harmoniska människor, tryggt samhälle, hållbar planet. Loggan illustrerar på så vis med snillrik symbolik den värld vi alla eftersträvar. Allt detta tilltalar mig i hög grad och gör att jag vill representera Enhet. För övrigt har vi all anledning att vara stolta över vår logga!


Enhet är ett andligt parti. Dess grundläggande idé är nämligen, att människan ÄR ande som HAR kropp. Inte tvärtom. Detta andliga parti vill jag driva i riktning mot ett större fokus på den andliga dimensionen, som måste få företräde. Denna dimension kan sägas innefatta även betraktelsen om 'alltings enhet' eller i ett ord 'allenheten'. Med uttrycket den 'allomfattande allenheten' blir det extra tydligt, att den till sin karaktär är universell. Också allenheten är för Enhet helt grundläggande.


Hållbar planet - som inräknar en mängd vitt skilda frågor och infallsvinklar, dock med ett gemensamt, nämligen att de per definition med nödvändighet är internationella - är det huvudområde som engagerar mig mest. Och svaret på frågan VARFÖR ligger i tesen om den universella allenheten, sammanvävd med den likaså universella planeringen för en hållbar/resilient planet. Vilket ger upphov till en dubbelt universell vävnad. Den vävnaden känner jag starkt för. Beträffande loggans två övriga huvudområden, harmoniska människor och tryggt (när)samhälle, är jag rent yrkesmässigt helt naturligt engagerad i den svenska sjukvården och de satsningar, typ friskvård, som måste till för att komma till rätta med de stora bristerna.


Att vara ett andligt parti är förenat med risker. Enhet riskerar framför allt att bedömas/utdömas som ett "flumparti". Att bemöta det så att risken för flumstämpel minimeras, är angeläget och fullt möjligt. En viktig förändring att ha med på dagordningen.


Är dålig på engelska, både skriftligen och muntligen, vilket leder till att jag i många sammanhang känner mig 'utanför' eller med ett finare ord exkluderad. Är bra på svenska däremot, isynnerhet skriva svenska. Men den dåliga engelskan till trots, är jag i hög grad allmänspråkligt intresserad, tillika språkpolitiskt. Så att SPRÅKPOLITIK - i Sverige till stor del närmast en icke-fråga - är faktiskt, menar jag, en viktig del av politiken. Det som härvidlag engagerar mig sedan länge, och gjort mig förhållandevis sakkunnig, är den sortens språkpolitik som har en inkluderande inriktning (i motsats till sådan som är exkluderande). Mitt engagemang gäller språkpolitiken på det nationella planet såväl som på det internationella.

Dag Ellard