top of page

Samhälle

Vi vill främja lokalsamhället, självförsörjning och delaktighet.

Välfärd

Enhet vill att alla medborgare kan få en rättvis del av våra gemensamma naturresurser som en grund för var och ens individuella välfärd. Existentiella basbehov är främst mat, boende och omsorg.

Allas lika värde

Jämlikhet innebär att alla människor har samma medfödda inneboende värde och skall åtnjuta samma grundläggande mänskliga rättigheter.

Jämställdhet handlar om att olika kategorier eller grupper av människor skall behandlas lika i samma situation.


Enhet verkar för jämlikhet och jämställdhet. Alla människor åtnjuter en grundläggande rättighet att vara sitt eget unika jag, så länge det inte skadar någon annan och dennes lika stora rätt.

Arbete

Enhet vill att det ska vara enkelt och fördelaktigt att vara småföretagare.


Vi vill också aktivt stödja företag som arbetar på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Städer

Våra städer ska formas enligt hållbar stadsplanering, för att utgöra en tilltalande och hälsofrämjande levnadsmiljö för människan, med stor hänsyn tagen till naturen och djuren.

Landsbygd

Enhet arbetar för decentralisering och småskaliga samhällen med hög självförsörjningsgrad. En levande landsbygd minskar hela landets sårbarhet. Grundläggande samhällsservice bör finnas även på landsbygden.

Kommunikationer och transport

Vårt transportsystem bör utvecklas på ett både miljövänligt och användarvänligt sätt, där staten är ansvarig för utvecklingen. 


Både transportsätt och produktion ska ställas om så att de inte orsakar utsläpp av giftiga eller på annat sätt skadliga ämnen. Forskning om alternativ bör uppmuntras.


Enhet förespråkar effektiva, billiga och miljövänliga kommunikationer.

Jordbruk

Jordbruk bör bedrivas miljövänligt och kretsloppsanpassat i största möjliga samklang med naturen.


Vi behöver ett odlingssystem som bidrar till mångfald och bevarar jordens bördighet för framtiden.


Staten bör aktivt stödja ett sådant jordbruk, både ekonomiskt och med expertis.


Enhet vill främja lokal livsmedelsproduktion och strävar efter att Sverige ska bli självförsörjande på jordbruksprodukter som lämpar sig för det svenska klimatet. Vi anser att lokal livsmedelsproduktion är bättre för miljön och konsumenternas hälsa, och gör samhället mindre sårbart i en kris- eller krigssituation.


Vid offentlig upphandling är det viktigt att ta hänsyn till hur varor produceras. Enhet förordar val av närproducerade, kravmärkta, ekologiska och rättvisemärkta produkter.


Enhet är emot framställning och användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) tills det finns garanti att dessa produkter inte skadar djur, natur eller människor, direkt eller på längre sikt.

Skogsbruk

Gammal skog med höga naturvärden anser vi inom Enhet vara en värdefull ekologisk tillgång. Vi vill verka för hyggesfritt skogsbruk, kontinuitetsskogsbruk.

Energi

Energifrågan är viktig för en hållbar framtid. Enhet vill därför satsa helhjärtat på förnyelsebara och rena energier.


Enhet anser kärnkraft oacceptabel. Även om en olycka aldrig skulle inträffa, blir det växande avfallet livsfarligt radioaktivt för oöverskådlig framtid. Vi bör också vara medvetna om kopplingarna, både ekonomiskt och tekniskt, mellan kärnkraft för civilt bruk och kärnvapen.

Personlig integritet

Domstolsbeslut bör finnas vid avlyssning av alla människor. Den ska utföras restriktivt och endast vid misstanke till brott och underlaget till beslutet skall vara väl dokumenterat.

Resursfördelning

Rättvisare fördelning av befintliga resurser. Enhet förespråkar ett starkt, självständigt närsamhälle med individer i balans, i alla länder på jorden.

Kultur och kreativitet

Tillgång till kultur och konst i olika former är en viktig dimension i människors liv. Enhets utgångspunkt är att alla människor ska ha tillgång till ett brett utbud av olika kulturarter och teknik, samt få möjlighet att uttrycka och utveckla sin egen kreativitet på sätt som passar var och en.

bottom of page