top of page

Utrikespolitik

Enhet vill införa ett fredsdepartement då fred inte är avsaknaden av krig, utan skapas av aktiva relationsskapande initiativ.

Utrikespolitik

Enhets långsiktiga vision är en gränslös värld i fred med globalt samarbete, fritt från fattigdom och nöd.


Jordens resurser är gemensamma och tillhör alla. Enhet vill verka för en rättvisare fördelning av resurserna. Enhet anser att skulder, som många länder lider under, ska avskrivas.


Enhet är ett pacifistiskt parti, och står upp för icke-våldsprincipen vid konfliktlösning. Fred är inte bara målet, utan också vägen dit. Hela världen ska avrustas. Sverige kan vara en förebild genom militär avrustning och uppbyggande av resurser för fredsskapande åtgärder.


Sverige kan ge ett viktigt bidrag till fredsarbetet genom att avrusta och i stället lägga resurser på kontinuerliga fredsbevarande initiativ.


Fred

Enhet anser att fred och säkerhet skapas genom samarbete mellan länder. Enhet vill samarbeta globalt för att uppnå en enad värld i fred och harmoni.


Fredsdepartement

Sverige ska verka som neutral medlare och fredsmäklare. För att kunna ta på sig denna ansvarsfulla roll föreslår Enhet att ett Fredsdepartement inrättas.


Tillverkning och export av krigsmateriel

Som en logisk konsekvens av Enhets pacifistiska hållning vill Enhet att Sveriges vapentillverkning och vapenexport ska upphöra. Ett land som förespråkar fred och avrustar, kan inte samtidigt tillverka och sälja krigsmaterial.


Alliansfrihet

Enhet vill att Sverige ska vara neutralt och alliansfritt. Därför avvisas varje form av samarbete med NATO eller andra militärpakter,  inklusive värdlandsavtal.


Europa och EU

Enhet ser positivt på samarbete mellan länder och kontinenter. Samarbete ger förståelse och ett starkare utbyte av erfarenhet, kultur, forskning och framsteg som i sin tur leder till välstånd och fred.


Enhet verkar för ett utträde ur EU. Enhet vill utveckla demokratin och göra den mer delaktig och decentraliserad, vilket kräver självständighet och frihet som ett EU-medlemskap inte erbjuder.


Grunden för Enhets EU-politik är samarbete som samtidigt värnar om lokalsamhället.


Migration och människor på flykt

Enhets långsiktiga vision är att alla människor ska kunna röra sig fritt och bosätta sig var de vill i världen.


Enhet står för öppenhet gentemot andra kulturer och människor. Vi anser att olika kulturer kan samexistera och berika varandra. Ansvaret för en fredlig samexistens ligger både hos staten och de enskilda individerna.


Bistånd

Sverige ska bedriva en generös biståndspolitik, fri från egenintresse. Biståndet bör så mycket som möjligt vara utformat som hjälp till självhjälp, förutom vid katastrofhjälp.


Visioner

Loading...
bottom of page