top of page

Välvården

Ett av samhällets grundläggande syften är att ge förutsättningar för en välmående befolkning. Att vara frisk och ha hälsa innebär ett fysiskt, psykiskt, och socialt välmående, inte bara avsaknaden av sjukdom. Enhet har en ny syn på sjukvården och hur den bör omformas till det vi kallar välvården - en helhetssyn på hälsa.

Mål om välmående

Ett av samhällets grundläggande mål är att alla ska må bra. Alla har rätt till en god livskvalitet med trygghet, meningsfullhet och välbefinnande.

Enhet anser att beslut på alla nivåer i samhället ska leda till bättre hälsa och välmående.


För att nå ett mål är det viktigt att mäta och se i vilken riktning samhället är på väg. Enhet vill därför införa ett välmåendeindex som mäter människors välmående och säkerställer att samhällets beslut leder till målet om en välmående befolkning.


Välvården

Meningen med välvården är att du ska kunna vara så frisk och må så väl som möjligt. Här tar du kontakt för att få hjälp och stöd med din hälsa. Du väntar inte tills du blir sjuk.


Välvården har ansvar för sjuk- och friskvård och för att välmående genomsyrar samhällets alla delar.


Eget ansvar för hälsan, i samarbete med välvården, skapar en mer delaktig, kreativ och demokratiskt engagerad befolkning.


Genom en friskare befolkning minskar antalet operationer, terapibehandlingar och användningen av läkemedel. En friskare befolkning är mer motståndskraftig om sjukdom sprids. Detta gör att samhället sparar genom minskade sjukvårdkostnader och minskade kostnader för sjukpenning.


Inflytande och påverkan

I dagens system påverkas vården och politikerna av läkemedelsindustrin och lobbyverksamhet. Enhet vill säkerställa en objektiv och transparent välvård.


Forskningsrapporter måste innehålla information om alla eventuella bidrag från privata aktörer.


Vårdutbildningarna ska påverkas i så liten grad som möjligt av läkemedelsindustrin och särintressen. Utbildningarna ska inkludera komplementärvård och djupare kunskap om kostens påverkan på kropp och sinne.


Ansvar

Tillverkare av läkemedel ska ha fullt ansvar för effekterna av sina produkter och vara skyldiga att betala skadestånd vid konstaterade biverkningar.


Helhetssyn

För Enhet är det nödvändigt att du känner trygghet, förtroende och långsiktighet i din kontakt med välvården. Därför erbjuds du en välmåendekontakt som ger dig stöd till ett så friskt och välmående liv som möjligt.


Välmåendekontakten är spindeln i nätet när det gäller din hälsa. Hen har en holistisk syn på hälsa och välmående. Kontakten känner till systemen och kan föra din talan och begära vård från specifika kliniker och avdelningar. Tillsammans kan ni föreslå behandlingar som samverkar för att läka sjukdom och skapa välmående.


En viktig del av helhetssynen är att fokusera på att stärka immunförsvaret, ha ett gott näringsintag och att nå balans i hälsans alla delar.


Lokal vård

Varje människa har behov av välvård oavsett var de bor och skall inte behöva resa orimliga sträckor för att få vård.


Sjukvård

Vid olycka eller sjukdom finns sjukvården för att du ska kunna återhämta dig på bästa sätt. Sjukvården behöver en rad förändringar för att passa som en del av välvården:

  • Sjukvården behöver ha ett helhetsperspektiv, där varje del är  integrerad i helheten. Idag är sjukvården fragmenterad. Varje del har ofta  har fokus på en specifik del av kroppen eller sinnet.

  • Du ska inte behöva kämpa för att få vård, utan ska med lätthet få hjälp. Du ska kunna få den hjälp du behöver innan symtomen blir  besvärande.

  • Enhet förespråkar friskvård före sjukvård, där akutsjukvård huvudsakligen används i nödfall.

  • Komplementärmedicin, tand- och ögonvård är en del av välvården.

  • Livsstilssjukdomar (exempelvis metabola sjukdomar) behandlas i första hand genom naturliga metoder med livsstilsomställning som avhjälper grundorsakerna. Genom en sund livsstil blir befolkningen friskare. På så sätt sparas mycket pengar in från sjukvården.

  • Befolkningen ska vara trygg i att investerade skattepengar går till just välvården.

  • Välfärden inklusive välvården ska drivas utan att vinster tas från verksamheten. Ditt välmående är alltid högsta prioritet, inte investerarnas.


Införande av välvården ger bättre hälsa till lägre kostnad.


Skolan och välvård

Våra barn ska få med sig en sund livsstil där de lär sig hälsosamma kost- och levnadsvanor. De stöttas i sin personliga utveckling till att bli självständiga, självförverkligande, kreativa och välmående individer.

Skolan tillsammans med vårdnadshavare har detta ansvar.


bottom of page