top of page

Adrian Albinsson

Nominerad till suppleant

Från början så var jag aldrig intresserad av politik. Jag tyckte mest att det handlade om ett meningslöst argumenterande och polariserande som aldrig ledde till något direkt konstruktivt i slutändan, utan bara människor som var osams och aldrig kunde mötas i kärlek, förståelse och respekt. Något som länge förvånade mig var hur intelligenta reflekterande välutbildade människor kunde nå till så olika slutsatser om ytterst relevanta saker. Jag har länge haft ett stort intresse av att förstå världen, samhället, människor och meningen med livet, vilket förde in mig i ett flerårigt sökande. I mitt sökande så har jag läst hyllmeter med böcker om alla möjliga ämnen samt gått en mängd olika utbildningar. I takt med att min förståelse för världen ökade så har jag insett hur mycket som är fel idag och som behöver förändras. Vi behöver en samhällsreform som värnar om den enskilda människan och naturen – inte industri-intressen, marknadskrafter samt uppehållandet av byråkratiska tröga makthierarkiska system. Den enskilda människans potential behöver frigöras och exploaterande underkuvande auktoritära krafter behöver försvinna. Samhället ska utformas för att frigöra människans potential till att leva lyckligt, harmoniskt och självförverkligande. Ända sedan jag för första gången fick upp ögonen för Enhets politik så kände jag att den var helt rätt för mig – samma perspektiv och åsikter som mina egna. Enhet står för samma vision och ideal som jag själv har kommit fram till, efter år av studier och reflektioner. Att ha funnit Enhet är för mig att ha hittat hem. Inget annat parti idag lyser så klockrent med sin altruism. Jag brinner för ett samhälle utformat efter Allas frihet på ingens bekostnad. Det är dags för ett politiskt skifte nu när den moderna människan blir allt mer medveten om vad som är viktigt i livet. Ett samhälle där människan lever nära sitt inre, i samklang och respekt till naturen, till varandra och till sig själv. Ett självförverkligande samhälle där vi finner vilka vi är och vad vi finner meningsfullt i livet, där vi inte sliter ut oss och blir utbrända på ett meningslöst arbete som inte berikar våra liv. Kvalitativ minimalism före kvantitativ exploatering av humanitära levnadsvärden. Man ska inte behöva jobba heltid utan ha frihet att välja sitt liv så som man vill och följa sitt hjärta så länge som det inte skadar någon annan. Människor ska stimuleras till att finna sitt kall och ge det allt de har, vilket berikar alla i samhället. Att lära sig leva självförverkligande och meningsfullt börjar när man är barn då skolan borde inriktas på just det. En självförverkligande approach minskar risken för depression senare i livet då man hela tiden följer sitt hjärta och lyssnar inåt där depression kännetecknas av bristen på just det. Mening och självförverkligande är vägen till ett samhälle i överflöd. En lycklig människa sprider sin livsglädje och vill ge tillbaks tiofaldigat mot vad den har fått. En annan viktig fråga för mig är den om naturen. Idag så blir naturen grovt misshandlad som en konsekvens av vår moderna västerländska livsstil. Naturen har aldrig tidigare varit så dåligt behandlad som idag. Mikroplaster och kvicksilver i haven, utsläpp av toxiska föroreningar, en brutal avskogning och kalhuggning som förstör biologisk mångfald, ett industrijordbruk som förstör och förorenar jordarna och maten som vi äter. Inte minst vår oförmåga att ta hand om allt vårt avfall! Lösningen på allt det här hade varit att producenten själv tvingades stå ansvarig för hela tillverkningskedjan fram till återvinningen, som ett slutet system. Kemitillverkaren ska tvingas till att bevisa att ett kemiskt ämne är ofarligt för biologiskt liv innan det används – istället för att kunna använda det fram tills att bevisbördan för dess toxicitet blir alldeles för stor. Skogsbruket ska ställas om till plockhuggning utan skogsmaskiner där skogen bevaras i sin helhet, monokulturer förbjuds och endast de största träden tillåts huggas ned. Industrijordbruk à la monokulturer byts ut mot småskaliga permakultur-jordbruk med fokus på samodling av grödor samt naturlig gödsel där allt tillsammans stimulerar en levande mikroflora i jorden. De människor som vill ska även uppmanas till att leva allt mer självförsörjande vilket gynnar miljön och sinnesfriden. Genom en sund kosthållning med högkvalitativa livsmedel så stimuleras kroppens självläkande förmåga vilket fungerar som en naturlig friskvård. Hälsofrihet är en kärnfråga för mig där var och en själva måste få välja vilken typ av skattesubventionerad vård de önskar ta del av. Det är ingen hemlighet att läkemedelsindustrin är vinstdriven och huvudsakligen ägnar sig åt symtomdämpning som inte läker grundorsaken, vilket gör att många människor inte blir friska utan utvecklar kroniska sjukdomar. I en solidarisk demokrati som ska värna om den enskilda människans rättigheter och friheter så kan vi inte tillåta att lobby-verksamheter påverkar opinionen och lägger sig emellan människans välbefinnande och vinstintressen. Vi måste tillåta alternativmedicin vara en del av den offentliga sektorn.

Slutligen så behöver vi genomföra en ekonomisk reform som gör om hela vårt ekonomiska system i grunden. Privata intressen och starka marknadskrafter ska inte styra utvecklingen – utvecklingen ska styras utifrån ett altruistiskt förhållningssätt där det yttersta strävandet ska vara att tjäna den enskilda människan och naturen som helhet. Det skuldbaserade ekonomiska systemet vars stabilitet och inflöde av pengar är beroende av att allt fler människor tar större lån vilket har lett till en ytterst instabil situation där ekonomin årligen är beroende av en evigt ökad tillväxt för att inte krascha. Kostnaden för denna ökade tillväxt får naturen och den enskilda människan betala genom ökad exploatering och högre arbetstakt, annars så kraschar det ekonomiska systemet. Vi behöver en stabil och lugn ekonomi som inte verkar frånskilt från verkligheten utan som istället är utformad efter den enskilda människans verkliga behov. Vi behöver en samhällsstruktur som ger människan all den sociala grundtrygghet som krävs för att finna sinnesfrid och leva nära sitt inre – istället för att ständigt oroa sig över räkningar, hyra, arbete och att känna att man duger som man är. Vi behöver en samhällsreform!

Adrian Albinsson
bottom of page