top of page

Basinkomst

Enhet vill införa basinkomst på nationell nivå där varje individ får sina grundläggande ekonomiska behov mötta. En del av försäkringskassans försäkringar kan ersättas med basinkomst och således frigöra administrativa kostnader. En basinkomst skapar trygghet och frigör kreativitet.

Din mänskliga rättighet

Enhet vill att samhällets resurser ska delas rättvist.


En basinkomst innebär att alla medborgare får ekonomisk grundtrygghet utan krav på någon motprestation. 


Tanken med basinkomst grundar sig på FN´s förklaring av de mänskliga rättigheterna. En av dem är allas rätt till en tillräcklig levnadsstandard för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster.


Arbetsliv

En viktig del av ett gott liv är att få vara med och bidra till det gemensamma och arbeta i en takt och omfattning man mår bra av. Genom minskad arbetstid kan vi dela på de arbeten som finns, undvika många sjukskrivningar och inlemma dem som är utanför i den sociala gemenskap som ett arbete innebär.


Erfarenheter från platser där basinkomst införts helt eller delvis visar att människor har fått bättre hälsa, tagit makten över sina egna liv och frigjort kraft att skapa företag och andra sysselsättningar.


Livskvalitet

Basinkomsten säkerställer grundbehoven för en fri existens. Med en basinkomst i botten har man större möjligheter att arbeta med sådant man verkligen passar för och trivs med. 


Basinkomsten ger möjlighet att ta hand om anhöriga, att engagera sig socialt och bidra till andras välmående. Den ger möjlighet att vårda sin egen hälsa och använda tid för personlig utveckling. Basinkomsten ger med andra ord varje människa större frihet och möjlighet till bättre livskvalitet.


Finansiering

Finansieringen av basinkomsten genomförs genom flera åtgärder.


En stor del bidragssystemet omarbetas till basinkomst. Avgifter tas ut vid användning av naturresurserna, som ska betraktas som en ekonomisk allemansrätt och hela folkets gemensamma egendom. 


Beskattning införs på vinster från automatisering, datorisering och robotisering av produktionen. Samtidigt minskas beskattningen på mänskligt arbete.


Basinkomstens storlek ska följa kostnadsutvecklingen.


Andra fördelar

Införande av basinkomst ökar möjligheterna att bosätta sig var man vill i landet, vilket främjar en återflyttning till landsbygden. Stärkta lokalsamhällen och ökat lokalt engagemang innebär förbättrad demokrati och ökad möjlighet att stå emot kriser.

Visioner

Loading...
bottom of page