top of page

Demokrati

Enhet vill på sikt införa direkt-demokrati, där besluten fattas i folkomröstningar på lokal- och riksnivå. Detta kräver att medborgarna har tillgång till information från flera olika källor för att kunna inhämta kunskap och ta ställning om samhällsfrågorna.

Närdemokrati

Genom en fördjupad närdemokrati flyttas beslut närmare individen. Tillsammans med basinkomsten ger detta förutsättningar för ökad omsorg, hälsa och välbefinnande.

Rättigheter och skyldigheter

Enhet värnar om en brett förankrad demokrati och varje individs demokratiska rättigheter. Varje människas bidrag är viktig i den demokratiska processen och i en fördjupad demokrati görs detta möjligt.

Varje individ har ansvar och skyldighet att skapa förståelse för våra demokratiska processer som håller ihop och utvecklar samhället.

Eget ansvar

Enhet menar att varje individ har ett eget ansvar att söka mer kunskap och delaktighet efter var och ens ambitioner och förmågor.

Delaktighet

Grunden för en levande demokrati är vårt eget engagemang. Varje människa har mycket att bidra med genom sina personliga erfarenheter. Delaktighet, medbestämmande och ansvar gör människor mer engagerade i det vi har gemensamt.

Demokratin i Sverige kan förbättras genom att tillföra direktdemokrati i samförstånd med vår nuvarande representativa demokrati. Genom den moderna informationsteknologin ges många möjligheter till ett ökat folkstyre.

En tydlighet inom samtliga ansvarsområden behövs för att alla ska veta var ansvaret ligger.

Den nuvarande 4%-spärren till Riksdagen  försvårar för mindre partier att vara med och påverka. Detta medför att  åsikter från medborgare som stödjer mindre partier inte kan föras fram i  Riksdagen. För att värna om demokratin vill Enhet sänka spärren till  2%.

Kvalitetssäkring

Politiska förslag och beslut ska föregås av en ingående analys av deras konsekvenser, direkta och indirekta, på kort och lång sikt. I de fall där vår kunskap om konsekvenserna är begränsad bör försiktighetsprincipen råda, så att okända risker undviks.

Förtroendevaldas löner och förmåner

Riksdagsledamöters löner, ersättningar och pensioner bör ses över.


Visioner

Loading...
bottom of page