top of page

Hälsa

Hälsa är en av Enhets viktigast frågor och partiet förespråkar att införa komplementärmedicin (KAM) som en del av primärvården.

Hälsa/vård

Integrativ medicin ska införas som norm för svensk sjukvård. Enhet eftersträvar ett holistiskt synsätt inom vården. Det innebär att vetenskapligt underbyggda och/eller erfarenhetsprövade alternativa metoder blir en del av det allmänna sjukvårdssystemet. För att möjliggöra detta krävs en översyn av gällande lagar.


Tandvården bör integreras i den allmänna sjukvården och ingå i den allmänna sjukförsäkringen.


Den enskildes valmöjligheter inom sjukvården ska respekteras. Det betyder att var och en har rätt att välja vårdform. Individen får sålunda välja mellan skolmedicin, alternativmedicin och terapeutiska behandlingsformer. Valmöjligheter gäller också vid vaccination.


Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder ska prioriteras och stor hänsyn tas till kroppsliga, psykologiska och sociala faktorer i alla vårdsammanhang. Vården bör utveckla nya metoder för att nå behövande, i syfte att öka jämlikheten i fråga om hälsa.


Det är viktigt att satsa på stödjande insatser när barn är små. Insatserna riktar sig både till barnen och till föräldrarna. Det är också viktigt att behålla och bygga ut elevhälsa och ungdomsmottagningar i skolorna.


För att så långt som möjligt undvika behovet av psykiatrisk vård behövs förebyggande insatser inom alla områden och för alla åldrar. Den psykiatriska vården ska dock vara väl rustad och ständigt utvecklas för att möta behov av psykiatrisk vård.


Råden från livsmedelsverket till allmänheten behöver utvecklas i takt med forskningens framsteg.


Mat som serveras i skolan och inom vården ska vara hälsosam och så långt som möjligt ekologisk och närodlad för att undvika långa transporter. Lagen om offentlig upphandling bör ses över och kompletteras med statlig vägledning, så den gynnar närsamhället och miljön.

Livskvalitet

Förändring börjar med en tanke som leder till handling. Det är individens ansvar att efter bästa förmåga hålla sig informerad om möjligheterna  att uppnå god hälsa.


Vi skapar yttre fred genom inre frid. Psykisk, känslomässig och fysisk balans ger individen möjligheter till önskad livskvalitet.

Beroendeproblem

Enhet förordar en terapeutisk, stöttande behandling för människor med beroendeproblem, där personen stärks i att ta ett stort personligt ansvar. Enhet tar avstånd från kriminalisering och straff av människor med beroendeproblem.


Beroendeproblem kan uppstå inom många områden såsom spel, mat, sex, internet, droger, läkemedel, makt.

Läkemedelsindustrin

En opartisk utredning kan behöva tillsättas för att undersöka vidden av läkemedelsindustrins inflytande över sjukvården och läkarutbildningen i Sverige.


Enhet menar att medicinskt bruk av naturpreparat, där den positiva effekten är dokumenterad, ska vara laglig. Enhet förordar att i första hand naturpreparat används, före syntetiska lösningar.

Elektromagnetisk Strålning

En utredning bör tillsättas som studerar hur människan och miljön påverkas av olika typer av elektromagnetisk strålning, inklusive den från mobiltelefoner.


All elektromagnetisk strålning behöver anpassas till frekvenser och nivåer så att hälsorisker undviks. Hänsyn ska tas till att barn särskilt känsliga.


Enhet pläderar för strålningssäkrare zoner inom Sverige.

Forskning

Enhet vill se ökat statligt stöd till fristående forskning rörande sambandet mellan psykosociala, känslomässiga faktorer och sjukdomar.


Enhet anser att en ny övergripande hälsomyndighet behöver tillsättas. Den ska vara utan koppling till läkemedelsindustrin. Dess uppgift är studera hur verkningsfulla olika behandlingsmetoder är och sammanställa och informera om resultaten. Vidare att rekommendera effektiva behandlingsmetoder till allmänheten och vårdsektorn.


Den nya hälsomyndigheten ska vara en övergripande tillsynsmyndighet för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem.

Visioner

Loading...
bottom of page