top of page

Migration och Flyktingpolitik

Enhets grundsyn på migration är att alla har rätt att bosätta sig och leva där de önskar, förutsatt att de följer lagarna som gäller på platsen.

Flyktingpolitik 

Sverige ska hjälpa dem som behöver fly från konflikt, krig, förföljelse, naturkatastrofer, icke uppfyllda mänskliga rättigheter etc. tills de kan återvända till sina hem, om de så önskar.


Sverige kan även verka på andra sätt för att skapa en trygg tillvaro för dem som behöver fly, än att ta emot dem i Sverige. Genom att hjälpa utsatta människor i det land de bor kan det vara möjligt att undvika behovet av att fly.


Sverige ska stå upp för de mänskliga rättigheterna såsom rättigheten att söka asyl.


Om krig förebyggs kommer människor i mindre utsträckning tvingas att fly.

Enhet vill därför: 

  • Avsätta en väl tilltagen budget för fredsskapande åtgärder på individ-, samhälls- och global nivå

  • Upphöra med tillverkning och export av krigsmateriel 

  • Inrätta ett fredsdepartement, skiljt från försvarsdepartementet

  • Att lagen om krigsbrott skall följas

Internationellt fredsskapande arbete 

Ingen ska behöva fly. Utöver det mänskliga lidandet dräneras flyktländerna på kompetens när folk rycks upp med rötterna. 


Sverige har skyldighet att bistå med ekonomisk och människorättslig  utveckling i flyktområden. Åtgärderna genomförs i form av investeringar av statliga medel. 


Flyktingar i Sverige 

Asylprövning ska göras skyndsamt. Andra beslut och åtgärder för att säkerställa grundläggande behov behöver också genomföras skyndsamt och med långsiktighet. Detta ger trygghet och förutsägbarhet.


Enhet vill återgå till att alternativt skyddsbehövande även ska få familjeåterförenas. 


Alla bör uppmuntras och få stöd att delta i olika former av meningsskapande sammanhang och  utbildning. De asylsökandes personliga resurser bör lyftas fram och ges plats i samhället.


Validering av flyktingens kunskaper och egenskaper bör ges stor vikt. 


Integration som hälsofråga 


Integration innebär för Enhet att välkomna människor i den lokala kulturen och samhället på ett positivt sätt.


Ohälsa i form av oro, ångest och depression drabbar alltfler, och betraktas ofta som symptom på avsaknad av meningsfulla sammanhang att verka i. Enhet anser att en förutsättning för individens och samhällets välmående är att människor ingår i meningsfulla sammanhang. Detta gäller varje människa oavsett ursprung.


Kommuner och regioner bör ges ökade resurser att tillsammans med lokalt föreningsliv erbjuda var och en stöd i att finna sin plats i vårt gemensamma samhällsbygge.Visioner

Loading...
bottom of page