top of page

Miljö

Enhet förespråkar att människan ingår i en mogen relation till naturen och slutar utarmning, exploatering och utrotning av arter. Enhet vill säkra den biologiska mångfalden.

Miljö

Vi människor är förvaltare av vår planet. Vi måste värna om naturen och djurens hälsa och fortbestånd. Våra kroppar utgör en organisk del av jorden. Mänsklighetens, djurens och naturens framtid är beroende av en frisk och välmående jord, som kan producera giftfri föda och stödja att arter och individer kan leva ett fullvärdigt liv i en hållbar miljö.

Enhet inser att hållbar utveckling börjar inuti oss själva. Genom att prioritera immateriella värden högre än ökad konsumtion, kan vi på sikt skapa äkta hållbarhet. Detta skapar ett långsiktigt hållbart samhälle och en hållbar planet.

Naturresursdelning

Enhet vill ha en naturresursdelning av alla våra gemensamma resurser.

Ingen människa har upphovsmannarätt till luft, jord och vatten. Sveriges oförädlade naturresurser ska därför anses tillhöra hela svenska folket gemensamt. Detta innebär varken nationalisering, expropriation, eller konfiskering. Det innebär bara att vi inför en avgift för den som exploaterar och använder våra gemensamma resurser, till exempel mark, mineraltillgångar, skog, vatten, luftkorridorer, jakt- och fiskekvoter. Vi ser denna avgift som en avkastning på vår gemensamma naturtillgångar, som ska tillfalla alla svenska medborgare. Vi ser det som att varje medborgare har en andel i våra naturtillgångar, en medborgarandel, och att avkastningen på den används till att finansiera en allmän basinkomst.

Återvinning

Vi vill verka för en fortsatt utveckling av avfallshanteringen. Målsättningen är att allt avfall ska vara till hundra procent biologiskt nedbrytbart eller möjligt att återanvända/återvinna.

Djur

Arter och miljöer behöver bevaras så att den biologiska mångfalden bibehålles.


Omtanke om djuren behöver finnas med i varje beslut som rör verksamheter där djur är involverade. Alla djur som hålls av människan ska få möjlighet att leva enligt sina naturliga behov.


Enhet vill verka för en översyn av djurskyddslagstiftningen och av forskningen med djurförsök för att skydda djur från onödigt lidande. 


Alla rovdjursarter som finns i Sverige har rätt att leva kvar här. 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en självklarhet för Enhet.

Visioner

Loading...
bottom of page