top of page

Omsorg

Omsorgen är den viktiga del av vår välfärd där vi tar hand om varandra. Enhet förespråkar att gå ifrån den separation mellan barn, arbetande och pensionärer som skapats i samhället och istället berika allas liv genom mer gemenskap och samverkan.

Mänsklig omsorg

Enhet vill prioritera mänsklig omsorg. Vi är övertygade om att en mer rättvis fördelning av jordens samtliga resurser är en nödvändig förutsättning för omsorg om alla människor.


Enhet vill verka för kunskap och mänskliga möten mellan människor från olika kulturer. Ökade kunskaper ger ökad empati och förståelse, vilket är grunden till en fredlig samexistens.


Tack vare basinkomsten och minskad arbetstid frigörs tid till umgänge med nära och kära, och möjlighet till ökad egen tid.

Familj

Mödravård, barnavård, förskola, skola och fritidsverksamhet bör bedrivas med öppenhet, förståelse och respekt för alla barns personlighet, oberoende av etisk bakgrund och familjesammansättning.


Föräldraförsäkringen ska kunna disponeras fritt mellan föräldrarna så länge den finns kvar. Med fullt utbyggd basinkomst kommer behovet av föräldraförsäkring att upphöra.

Äldreomsorg

Äldre ska kunna bo kvar i sina hem så länge de vill. Äldreboenden ska finnas i alla kommuner för dem som önskar och har behov av det. Personal inom äldreomsorgen bör i så hög grad som möjligt ge service till samma vårdnadstagare. Medicinering bör ske med restriktivitet. Satsning på hälsa och förebyggande vård bör prioriteras.

Barnomsorg

Med basinkomst får föräldrar ökad frihet att bestämma när deras barn ska börja förskolan.


Personaltätheten inom förskolor, skolor och fritidshem bör vara anpassad efter barngruppernas sammansättning och enskilda barns behov. Kostnadsfri föräldrautbildning bör erbjudas blivande föräldrar. Utbildningen inriktas på självkännedom, kommunikation, parrelationer och förståelse för barns samtliga behov och utveckling.

Visioner

Loading...
bottom of page