top of page

Utbildning

Rätten till utbildning är fastslagen i de mänskliga rättigheterna. Enhet anser att utbildningen ska främja individens egna val utifrån vad som är meningsfullt. Inhämtandet av kunskap ska präglas av lek, nyfikenhet och lust. Basinkomst gör det möjligt för föräldrar att i större utsträckning stödja sina barns utveckling.

Värdegrund

Utbildning för alla människor är en rättighet och en viktig grund till utveckling och livskvalité.


Utbildningssystemet

Enhet förespråkar läroplikt framför skolplikt. Det innebär att eleven har möjlighet att förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningen på annat sätt än att gå i grundskolan. Läroplikt ger ökade valmöjligheter beträffande undervisningsformen, där både friskolor och hemundervisning är möjliga alternativ. Alla skolformer ska vara tillgängliga för granskning och kvalitetssäkring.


Enhet vill förändra lärarutbildningen så att stor betoning läggs på pedagogik, relationsskapande, konfliktlösning och personlig utveckling.


Lärarens huvuduppgift är undervisning och uppmuntran till fortsatt lärande och livskunskap. Tid som läggs på dokumentation och administration ska hållas till ett minimum.


Med basinkomst får vårdnadshavare ökad möjlighet att vara tillsammans med sina barn och större frihet att bestämma när ens barn ska börja förskolan. Basinkomst ger ökad möjlighet att lyckas i föräldrarollen och vara ett stöd för sina barn. För föräldrar som önskar och har behov ska utbildning i föräldrarollen erbjudas.


Studiebidrag och studielån ersätts av basinkomst, så snart denna införts. På så vis kan människor studera och förkovra sig när som helst genom livet.


Kunskap och meningsfullhet

Enhet vill att skolan, förutom ämneskunskaperna och studieområdena, ska arbeta med sociala färdigheter. Och utveckla elevernas förmåga att analysera och lösa problem, och att vara källkritiska.


Lust, lek, nyfikenhet och utforskarglädje ska vara de drivande momenten för barnens utveckling i skolan. Enhet förordar ett värderingssystem som leds av samhörighet och kärlek till livet och varandra.


Barnens behov av tid och omtanke bör ges hög prioritet i skolan. 


Skolan ska ha en grundläggande helhetssyn, som kan förena barnets inre dialog och utvecklingen av en etisk värdegrund med ämneskunskap och studieområden. Helhetssynen ska stödja barnens utveckling till kreativa och trygga individer, som använder sina talanger och sin utbildning till både sitt eget och hela samhällets bästa.


Genom att visa genuint intresse för varje barns unika förmågor och inre värld, ges de en känsla av värde, mening och sammanhang. En känsla av att tillhöra och att bidra till världen med sin blotta existens.

Visioner

Loading...
bottom of page