Utbildning

Rätten till utbildning är fastslagen i de mänskliga rättigheterna, Enhet anser att utbildningen skall främja individens egna val utifrån vad som är meningsfullt.

Värdegrund

Utbildning för alla människor är en rättighet och en viktig grund till utveckling och livskvalité.

Utbildningssystemet

Enhet förespråkar läroplikt, vilket innebär att eleven tillgodogör sig den kunskap läroplanen förespråkar. Det ger ökade valmöjligheter beträffande undervisningsformen, där både friskolor och hemundervisning är möjliga alternativ. Alla skolformer ska vara tillgängliga för granskning och kvalitetssäkring.


Enhet vill förändra lärarutbildningen så att större betoning läggs på pedagogik, relationsskapande, konfliktlösning och personlig utveckling.


Lärarens huvuduppgift är undervisning och uppmuntran till fortsatt lärande och livskunskap.


Dokumentation och administration ska hållas till ett minimum.


Skolan behöver tillhandahålla stöd för föräldrar för att de ska lyckas i föräldrarollen och kunna vara ett stöd för sina barn.


Studiebidrag och studielån ersätts av medborgarandel, så snart denna införts. På så vis kan människor studera och förkovra sig när som helst genom livet.

Kunskap och meningsfullhet

Enhet vill, förutom de olika ämneskunskaperna och studieområdena, att skolan ska arbeta med sociala färdigheter, samt utveckla elevernas förmåga att analysera och lösa problem, och att vara källkritiska.


Lust, lek, nyfikenhet och utforskarglädje ska vara de drivande momenten för våra barns utveckling i skolan. Enhet förordar ett värderingssystem som leds av kärleken till livet och varandra.


Barnens behov av tid och omtanke bör ges hög prioritet i skolan. 


Skolan bör ha en holistisk grundsyn, förena en andlig och etisk värdegrund med ämneskunskap och studieområden. Den ska stödja barns utveckling till kreativa och trygga individer, som använder sina talanger och sin utbildning till både sitt eget och hela samhällets bästa.


Genom att visa genuint intresse för varje barns unika förmågor och inre värld, ska vi ge dem en känsla av värde, mening och sammanhang. En känsla av att tillhöra och att bidra till världen med sin blotta existens.