top of page

Äldreomsorg på de äldres villkor

Enhet vill reformera äldreomsorgen på de äldres villkor

Äldreomsorg på de äldres villkor

Under pandemin har framkommit tragiska berättelser från både anhöriga och personal om tydliga brister i vården inom äldreomsorgen.

Detta påtalade både regeringens tillsatta Coronakommission och inte minst IVO:s landsomfattande granskning av SÄBO:s (Särskilda boenden för äldre). En delrapport blev klar 26 aug 2022. I rapporten ”Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre” framkommer att det råder allvarlig brist på kompetens, det saknas vårdplaner, det råder språkförbistring som hotar patientsäkerheten, Patientlagen följs inte och det brister i läkemedelshanteringen. Därtill ses allvarliga brister vården i livets slutskede och den palliativa vården.

Enhet vill revolutionera äldreomsorgen så att de äldre och deras anhöriga känner större trygghet och vet att de har rätt att vara med och bestämma om sina/sina anhörigas liv.

Enhet vill utveckla äldreomsorgen genom följande åtgärder:

- Tillgång till enkla kurativa åtgärder som syrgas och näringsdropp på alla äldreboenden.

- Näringsriktig mat, aktiviteter, rörelse, promenader och stora möjligheter till gemenskap vilket självklart höjer livskvaliteten hos de äldre.

- Kosttillskott/näringstillskott behöver bli mer accepterade och lättillgängliga på våra boenden.

- Krav på svensktalande personal så att de äldre kan göra sig förstådda.

- Krav på utbildad personal, minst undersköterskeutbildning, samt fortbildning inom geriatrik och demensomsorg ska erbjudas personalen.

- Max åtta personal per boende i stället för som nu, då det kan vara ett 30-tal undersköterskor som kommer och går hos den boende.

- Ta bort klockning av personal för att reducera tidspressen och stressen hos hos personalen.

- Ge undersköterskorna en löneökning som står i proportion till deras värdefulla och livsviktiga ansvar.

- Anställ till äldreomsorgen knutna kommunläkare som lär känna sina äldre genom personliga besök varje vecka. I möjligaste mån läkare med utbildning i geriatrik.

- Fortbildning för läkare och sjuksköterskor i hur läkemedel påverkar äldre, samt kontinuerliga läkemedelsgenomgångar för att reducera användningen av läkemedel i möjligaste mån.

- Utbildningen till läkare och sjuksköterskor ska innehålla fler timmar näringslära och fler geriatriker ska utbildas.

- Tillsättande av oberoende utredning av läkemedelsbolagens inflytande över läkare- och sjuksköterskeutbildningarna, samt utredning av hur läkemedelsbolagens inflytande över landets sjukhus och äldreboenden ser ut.

- Tillsättande av oberoende utredning av a) effekterna av palliativ medicinering på äldre, b) hur läkarnas syn på palliativ medicinering ser ut och c) hur den palliativa medicineringen brukas eller missbrukas inom äldreomsorg, åldringsvård och demensvård.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page