top of page

En medveten skola för barnens behov

Enhet vill se en skola som praktiserar en medveten helhetssyn på människan och som utgår ifrån barnens behov

En medveten skola för barnens behov

Enhet anser att samhället mer än i dag behöver utgå från barnens behov och deras rätt till tid och omtanke. Skolan behöver ha en holistisk grundsyn, förena värdegrund med kunskap och stödja barns utveckling till kreativa, välmående, intuitiva och trygga individer som använder sin utbildning för sitt eget och samhällets bästa. Ett samhälle som bygger på samarbete framför konkurrens där vi med våra unika begåvningar kan komplettera varandra och komma till vår fulla rätt.

Skolan ska förses med de resurser som behövs för att tillgodose barnens samtliga och unika behov. Både i form av mänskliga och ekonomiska resurser, men även genom möjligheten att välja den utbildningsform som passar individen bäst. Enhet förespråkar därför läroplikt istället för skolplikt. Genom läroplikt tillåts mångfald i undervisningsformer. Det passar inte alla att lära sig i grupp och på heltid i skolan.

Kunskapen är ständigt föränderlig och utvecklingen går fort i vår tid. Vi vet inte vilka förmågor våra barn bäst kommer att behöva för att möta framtiden. Däremot så vet vi att trygghet och välmående är två grundläggande faktorer som påverkar i vilken mån våra unga är rustade att möta framtidens utmaningar eller inte.

Vi har inte längre råd att pruta på barnens behov. De resurser som inte avsätts här och nu får vi betala tillbaka mångfaldigat i framtiden. Vi ser alla resultatet av detta redan.

Delar du vår vision? Dela då gärna bilden vidare, tack.

bottom of page